***

Zygmunt Bauman, Między chwilą a pięknem. O sztuce w rozpędzonym świecie, officyna wydawnictwo, Łódź 2010.

Zygmunt Bauman, Z deszczu pod rynnę? Przyczynek do dziejów kulturowego patronatu. Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2010.

Godne, jubileuszowe edycje zawdzięczam Ani Zeidler-Janiszewskiej, której dziękuję, z trudnym do usprawiedliwienia opóźnieniem.