Prawdy

Powiedziałem na seminarium, że mit to coś więcej niż prawda. Było to skierowane przeciwko potocznemu pojmowaniu mitu – jako zmyślenia, fałszowania. I przywracało antropologiczne pojmowanie mitu.

Ale wymaga restrykcji – mit to coś więcej niż prawda dlatego, że jest to prawda przeżyta, spełniona, wcielona. Prawda w rozumieniu filozoficznym natomiast, to prawda teoretyczna, intelektualna, logiczna.

Hebrajskie “emet” – to prawda niezawodna, można się na niej oprzeć, jej symbolem jest skała. Grecka “aletheia” – to prawda poznania, odpowiedniość umysłu i rzeczy, jej symbolem jest światło.

Por. Alina Świderkówna, Rozmowy o Biblii, t. 1.